tai lieu quan ly, tài liệu quản lý, tài liệu, tai lieu, tài liệu quản lý nhận sự, tài liệu quản lý kế toán, tài liệu quản lý cung ứng, tài liệu quản lý sản xuất, tài liệu quản lý chiến lược, tài liệu quản lý khách sạn, tài liệu quản lý nhà hàng, tài liệu quản lý công ty,tài liệu quản lý resort,tài liệu quản lý marketing, tài liệu quản lý chuyên ngành, tài liệu quản lý chất lượng,tài liệu quản lý mua hàng, tài liệu quản lý kho, tài liệu quản lý bán hàng, tài liệu quản lý tài chính kế toán, tài liệu quản lý dự án, tài liệu quản lý văn phòng, tài liệu quản lý thương hiệu, tài liệu quản lý hành chính, tài liệu quản lý hành chính nhân sự

tai lieu quan ly, tài liệu quản lý, tài liệu, tai lieu, tài liệu quản lý nhận sự, tài liệu quản lý kế toán, tài liệu quản lý cung ứng, tài liệu quản lý sản xuất, tài liệu quản lý chiến lược, tài liệu quản lý khách sạn, tài liệu quản lý nhà hàng, tài liệu quản lý công ty, tài liệu quản lý resort,tài liệu quản lý marketing, tài liệu quản lý chuyên ngành, tài liệu quản lý chất lượng, tài liệu quản lý mua hàng, tài liệu quản lý kho, tài liệu quản lý bán hàng, tài liệu quản lý tài chính kế toán, tài liệu quản lý dự án, tài liệu quản lý văn phòng, tài liệu quản lý thương hiệu, tài liệu quản lý hành chính, tài liệu quản lý hành chính nhân sự

tai lieu quan ly, tài liệu quản lý, tài liệu, tai lieu, tài liệu quản lý nhận sự, tài liệu quản lý kế toán, tài liệu quản lý cung ứng, tài liệu quản lý sản xuất, tài liệu quản lý chiến lược, tài liệu quản lý khách sạn, tài liệu quản lý nhà hàng, tài liệu quản lý công ty, tài liệu quản lý resort,tài liệu quản lý marketing, tài liệu quản lý chuyên ngành, tài liệu quản lý chất lượng, tài liệu quản lý mua hàng, tài liệu quản lý kho, tài liệu quản lý bán hàng, tài liệu quản lý tài chính kế toán, tài liệu quản lý dự án, tài liệu quản lý văn phòng, tài liệu quản lý thương hiệu, tài liệu quản lý hành chính, tài liệu quản lý hành chính nhân sự

Sổ tay nhân viên

PDFPrintE-mail

S? tay nhân viên

Download s? tay nhân viên

B?n có th? xem chi ti?t s? tay bên d??i

N?I DUNG

CH??NG I: GI?I THI?U – S? TAY NHÂN VIÊN

  • L?i nói ??u c?a Giám ??c
  • M?c tiêu lâu dài
  • Vài nét s? l??c v? Công ty
  • V?n hóa công ty

CH??NG II: CÁC QUI ??NH TRONG CÔNG TY – S? TAY NHÂN VIÊN

1.                Tác phong và trang ph?c

2.                Ra vào Công ty

3.                Th? nhân viên & th? b?m gi?

4.                Ph?m vi ?i l?i

5.                Hút thu?c lá

6.                Ph??ng ti?n thông báo

7.                S? d?ng C?n tin

8.                S? d?ng ?i?n tho?i

9.                C?p nh?t thông tin cá nhân

10.            An toàn lao ??ng

11.            Th?c hi?n tr?t t?, v? sinh n?i làm vi?c

12.            Qu?n lý và s? d?ng tài s?n Công ty

13.            Ph??ng ti?n ?i công tác

14.            Khách c?a công ty và c?a cá nhân

15.            Các tr??ng h?p kh?n c?p

16.            Ph?n m?m/ Email/ Internet/ m?ng LAN

17.            Qui t?c b?o m?t và b?o v? uy tín Công ty

18.            Ti?t ki?m

CH??NG III: CHÍNH SÁCH NHÂN S?  – S? TAY NHÂN VIÊN

1.             Tuy?n d?ng và tuy?n d?ng

2.             Th? vi?c và th? thách

3.             Sinh viên th?c t?p

4.             Mô t? công vi?c

5.             H?p ??ng lao ??ng

6.             Phân c?p b?c và phân h?ng công vi?c

7.             ?ánh giá k?t qu? công vi?c

8.             Ngh? th??ng niên

9.             Ngh? ?m

10.          Làm vi?c trong ?i?u ki?n ??c bi?t

11.          ?ào t?o và phát tri?n

12.          Thôi vi?c

13.          Thuyên chuy?n công vi?c

14.          Ch?m d?t h?p ??ng lao ??ng

15.          L??ng và các quy?n l?i

16.          Ch? ?? phúc l?i

CH??NG IV: KHEN TH??NG VÀ K? LU?T  – S? TAY NHÂN VIÊN

I.             ?? b?t, khen th??ng

1.         Chính sách ?? b?t

2.         Chính sách khen th??ng, công nh?n thành tích

II.           K? lu?t

Các hình th?c k? lu?t

Các vi ph?m b? bu?c thôi vi?c

Các vi ph?m n?i qui khác

CH??NG V: KHI?U N?I  – S? TAY NHÂN VIÊN

CH??NG VI: HI?U L?C VÀ S?A ??I

Add comment


Security code
Refresh

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Tư vấn khu vực phía Nam

phoneMr. Chính: 0917 227 900

emailcontact@tailieuquanly.com

Tư vấn khu vực phía Bắc

phoneMr. Đạt: 0944 11 0880

emailcontact@tailieuquanly.com

Tư vấn khu vực miền Trung

phoneMr. Cường: 0922 128 111

emailcontact@tailieuquanly.com

Bài xem nhiều nhất

ONLINE

We have 3 guests online