tai lieu quan ly, tài liệu quản lý, tài liệu, tai lieu, tài liệu quản lý nhận sự, tài liệu quản lý kế toán, tài liệu quản lý cung ứng, tài liệu quản lý sản xuất, tài liệu quản lý chiến lược, tài liệu quản lý khách sạn, tài liệu quản lý nhà hàng, tài liệu quản lý công ty,tài liệu quản lý resort,tài liệu quản lý marketing, tài liệu quản lý chuyên ngành, tài liệu quản lý chất lượng,tài liệu quản lý mua hàng, tài liệu quản lý kho, tài liệu quản lý bán hàng, tài liệu quản lý tài chính kế toán, tài liệu quản lý dự án, tài liệu quản lý văn phòng, tài liệu quản lý thương hiệu, tài liệu quản lý hành chính, tài liệu quản lý hành chính nhân sự

tai lieu quan ly, tài liệu quản lý, tài liệu, tai lieu, tài liệu quản lý nhận sự, tài liệu quản lý kế toán, tài liệu quản lý cung ứng, tài liệu quản lý sản xuất, tài liệu quản lý chiến lược, tài liệu quản lý khách sạn, tài liệu quản lý nhà hàng, tài liệu quản lý công ty, tài liệu quản lý resort,tài liệu quản lý marketing, tài liệu quản lý chuyên ngành, tài liệu quản lý chất lượng, tài liệu quản lý mua hàng, tài liệu quản lý kho, tài liệu quản lý bán hàng, tài liệu quản lý tài chính kế toán, tài liệu quản lý dự án, tài liệu quản lý văn phòng, tài liệu quản lý thương hiệu, tài liệu quản lý hành chính, tài liệu quản lý hành chính nhân sự

tai lieu quan ly, tài liệu quản lý, tài liệu, tai lieu, tài liệu quản lý nhận sự, tài liệu quản lý kế toán, tài liệu quản lý cung ứng, tài liệu quản lý sản xuất, tài liệu quản lý chiến lược, tài liệu quản lý khách sạn, tài liệu quản lý nhà hàng, tài liệu quản lý công ty, tài liệu quản lý resort,tài liệu quản lý marketing, tài liệu quản lý chuyên ngành, tài liệu quản lý chất lượng, tài liệu quản lý mua hàng, tài liệu quản lý kho, tài liệu quản lý bán hàng, tài liệu quản lý tài chính kế toán, tài liệu quản lý dự án, tài liệu quản lý văn phòng, tài liệu quản lý thương hiệu, tài liệu quản lý hành chính, tài liệu quản lý hành chính nhân sự

Đánh giá thực hiện công việc theo phương pháp KPI – 46

PDFPrintE-mail

Danh m?c tài li?u ?ánh giá th?c hi?n công vi?c theo ph??ng pháp KPI

I/ Danh m?c tài li?u:

1. KPI v? ?ánh giá hi?u qu? nhân s?

1.1 KPI ?ánh giá v? l??ng – 4kpi.

2.2 KPI ?ánh giá v? tuy?n d?ng – 6 kpi

3.3 KPI ?ánh giá v? an toàn lao ??ng – 4kpi.

4.4 KPI ?ánh giá hi?u qu? ?ào t?o – 5kpi

5.5 KPI ?ánh giá hi?u qu? công vi?c – 4kpi

6.6 KPI ?ánh giá hi?u qu? gi? làm vi?c – 3kpi

7.7 KPI ?ánh giá v? lòng trung thành – 4kpi

8.8 KPI ?ánh giá hi?u qu? n?ng su?t ngu?n nhân l?c – 5kpi

9.9 KPI ?ánh giá hi?u qu? ho?t ??ng c?i ti?n – 2 kpi

10.10 KPI v? ?ánh giá ngu?n nhân l?c – 3kpi

2. KPI v? ?ánh giá hi?u qu? marketing

2.1 KPI ?ánh giá hi?u qu? qu?ng cáo – 7 kpi

2.2 KPI ?ánh giá hi?u qu? khuy?n mãi- 4 kpi

2.3 KPI ?ánh giá hi?u qu? pr – 6kpi

2.4 KPI ?ánh giá hi?u qu? internet marketing – 14 kpi

3. KPI v? ?ánh giá hi?u qu? bán hàng

3.1 KPI ?ánh giá hi?u qu? ti?p xúc qua ?i?n tho?i – 7 kpi

3.2 KPI ?ánh giá hi?u qu? sale rep (nhân viên KD) – 13 kpi.

3.3 KPI ?ánh giá hi?u qu? c?a hàng – 6 kpi.

3.4 KPI ?ánh giá hi?u qu? ch?m sóc khách hàng – 4kpi

3.5 KPI ?ánh giá v? lòng trung thành – 6kpi

3.6 KPI ?ánh giá s? phàn nàn khách hàng – 5kpi

3.7 KPI ?ánh giá v? th? ph?n – 3kpi

3.8 KPI ?ánh giá s? tho? mãn khách hàng – 5kpi

3.9 KPI ?ánh giá khách hàng – 4kpi

4. KPI v? tài chính k? toán

4.1 KPI ?ánh giá kh? n?ng thanh toán – 8kpi

4.2 KPI v? qu?n lý ngu?n v?n – 3kpi

4.3 KPI ?ánh giá v? l?i nhu?n – 6kpi

4.4 KPI ?ánh giá hi?u qu? ??u t? – 7kpi

5. KPI v? cung ?ng

5.1 KPI ?ánh giá v? v?n chuy?n – 3kpi

5.2 KPI ?ánh giá v? giao hàng – 3kpi

5.3 KPI ?ánh giá v? ho?t ??ng cun ?ng khác – 5kpi

6. KPI v? s?n xu?t ch?t l??ng

6.1 KPI v? s?n ph?m l?i – 7kpi

6.2 KPI v? qu?n lý nguyên v?t li?u – 7kpi

6.3 KPI v? qu?n lý ??n hàng – 5kpi

6.4 KPI v? n?ng su?t – 4kpi

6.5 KPI v? b?o trì – 4kpi

II/ Xu?t x?:

1. Tài li?u này là gì? Xu?t x? tài li?u t? ?âu? B?n xem chi ti?t trong m?c xu?t x? trên ??u trang web.

2. Khi mua tài li?u, b?n có trách nhi?m xem ??y ?? quy ??nh s? d?ng trong ph?n xu?t x?.

III/ Giá tài li?u:

1. Giá b? tài li?u này là 350.000. N?u b?n mu?n mua l? theo b? ph?n thì 100.000/b? ph?n (tr? nhân s? và bán hàng là 150.000). V?i tr??ng h?p giao hàng tr?c ti?p ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài li?u nh?ng t?i thi?u là 50.000 và t?i ?a là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài kho?n).

2. B?n có th? có tài li?u này mà không ph?i tr? phí n?u b?n có kh? n?ng trao ??i tài li?u v?i chúng tôi ho?c trao ??i hàng hoá d?ch v? nh? trao ??i banner…. v?i giá tr? t??ng ???ng. N?u b?n mu?n trao ??i, vui lòng xem quy ??nh trao ??i trên ??u trang web.

3. Chúng tôi không bán l? tài li?u này theo t?ng quy trình, m?u riêng.

4. ?? xem cách th?c thanh toán b?n xem thông tin trong ph?n ??t hàng t?i ??u trang (có th? thanh toán tr?c ti?p t?i HCM, Hà n?i và m?t s? t?nh trên toàn qu?c).

IV/ Demo:

Xem t?i ?ây – ?ánh giá công vi?c theo ph??ng pháp kpi – test

Add comment


Security code
Refresh

THÔNG TIN HỖ TRỢ

Tư vấn khu vực phía Nam

phoneMr. Chính: 0917 227 900

emailcontact@tailieuquanly.com

Tư vấn khu vực phía Bắc

phoneMr. Đạt: 0944 11 0880

emailcontact@tailieuquanly.com

Tư vấn khu vực miền Trung

phoneMr. Cường: 0922 128 111

emailcontact@tailieuquanly.com

Bài xem nhiều nhất

ONLINE

We have 8 guests online